Algemene voorwaarden

Behandeling

Bij de eerste afspraak dient u een legitimatie de zorgpas mee te nemen.
Er wordt altijd gestart met een uitgebreide intake om een goed inzicht te krijgen in de eventuele klachten. Naar aanleiding daarvan wordt er een behandelplan gemaakt die bij de volgende behandeling met u besproken wordt.

Beroepsvereniging

Praktijk Loes Hofstra is aangesloten bij de NVST en de SRBAG

Betaling

U kunt in de praktijk pinnen. In uitzonderlijke gevallen kunt u de factuur binnen 14 dagen per bank betalen.  De factuur krijgt u direct mee.

Vergoedingen

Vanuit een aanvullend pakket kunnen de behandelingen door de zorgverzekeraar (deels) vergoed worden. De behandelingen vallen onder alternatieve geneeswijzen.
Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.
Het is raadzaam altijd eerst uw polis na te kijken of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Annuleren

Indien u verhinderd bent, dient u minstens 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Als u te laat annuleert, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Praktijk Loes Hofstra zal er

anderzijds ook voor zorgdragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor deze cliënt.

8.2 Annulering door praktijk Loes Hofstra : praktijk Loes Hofstra streeft ernaar om alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten vinden. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk blijken dan wordt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden of een geschikte collega-behandelaar voorgesteld

AVG – uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Soms worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik binnen mijn boekhoudprogramma een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

Praktijk Loes Hofstra is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Klachtenprocedure

Praktijk Loes Hofstra probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of klacht, dan kunt u dit altijd bespreken.
Komen we er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben.

Beroeps vereniging NVST